Oświadczenie o ochronie prywatności

Oświadczenie o ochronie prywatności firmy Duijndam Works

  1. Informacje ogólne

Firma Duijndam Works prowadzi działalność w zakresie zatrudnienia oraz pośrednictwa pracy i w ramach tego przetwarza dane osobowe. Jeżeli Ty, jako odwiedzający naszą stronę internetową, czy też jako kandydat na pracownika, pracownik lub zleceniodawca przekazujesz nam swoje dane osobowe, to możesz być pewny, że będziemy się obchodzić z tymi danymi w sposób ostrożny i bezpieczny. Oczywiście stosujemy się przy tym do Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO), oraz innych obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności wyjaśniamy Ci, jakie dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy, jak również w jakim celu i na jakiej podstawie to robimy. Ponadto wyjaśniamy również jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe, oraz to, czy będziemy te dane udostępniać stronom trzecim, jak również w jaki sposób Twoje dane będą zabezpieczone i w jaki sposób możesz się z nami skontaktować.

2. Odpowiedzialność

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności stosuje się do:

– spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Duijndam Personeelsdiensten B.V., mającej swoją siedzibę statutową i swoje biura w (2676 LV) Maasdijk, na ul. Honderdland 241;

– spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Uitzendbureau Karel Duijndam B.V.,mającej swoją siedzibę statutową i swoje biura w (2676 LV) Maasdijk, na ul. Honderdland 241;

– spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Duijndam Flex B.V., mającej swoją siedzibę statutową i swoje biura w (2676 LV) Maasdijk, na ul. Honderdland 241;

– spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Duijndam Works sp. z o.o., mającej swoją siedzibę statutową i swoje biura w (45-064) Opolu, ul. Kołłątaja 3/2, Polska;

– spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Duijndam Works s.r.o., mającej swoją siedzibę statutową i swoje biura w (943 01) Štúrovo, na ul. Hasičská 13A, Slovakia.

Każda z tych firm będzie dalej w tym oświadczeniu o ochronie prywatności nazywana

Duijndam Works, my lub nas. 

Duijndam Works przetwarza Twoje dane osobowe, jak również określa cel i środki tego przetwarzania. W ten sposób, firma Duijndam Works kwalifikuje się jako Strona Odpowiedzialna za Przetwarzanie Danych Osobowych w myśl rozporządzenia RODO.

3. Odwiedzanie strony internetowej

Podobnie jak wiele innych stron internetowych, również i nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie do zbierania pewnych informacji (technicznych) o odwiedzających, takich jak adres IP urządzenia, czy też data i godzina wizyty na stronie internetowej. Dane te gromadzone są w formie, której nie można przypisać do osoby i są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i zarządzania stroną internetową. Niektóre z tych plików cookie są umieszczane przez serwisy stron trzecich. W chwili obecnej nie używamy plików cookie, które wymagają Twojej zgody.

W celu uzyskania dalszych informacji o plikach cookie na naszej stronie internetowej, odsyłam Cię do oświadczenia o plikach cookie ‘’cookieverklaring’’, które można również znaleźć na naszej stronie internetowej. Nasza strona internetowa może zawierać odniesienia i/lub hiperłącza do jednej lub kilku stron internetowych stron trzecich. Niniejsze oświadczenie o ochronie  prywatności nie odnosi się do tych stron internetowych. W związku z tym radzimy Ci przeczytać oświadczenie o ochronie prywatności tych stron trzecich, aby się dowiedzieć, jak obchodzą się one również z Twoimi danymi osobowymi.

4. Dlaczego gromadzimy dane osobowe?

Gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane w celu optymalnego świadczenia naszych usług, takich jak: praca tymczasowa i związane z nią oddelegowanie, rekrutacja i selekcja, oraz coaching pracy, doradztwo w zakresie zasobów ludzkich (HR), polityka w przypadku absencji w pracy z powodu choroby, zarządzanie personelem, outplacement, czyli program wsparcia w poszukiwaniu nowej pracy dla pracowników zwalnianych przez firmy grupowo lub indywidualnie, oraz administracja płac .

W szczególności przetwarzamy Twoje dane osobowe:

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, bo składa się na to co najmniej jeden z poniżej podanych powodów:

Nie masz obowiązku dostarczenia nam swoich danych osobowych. Jeżeli nie będziesz chciał(-a) z nami dzielić (niektórych) Twoich danych osobowych, może to spowodować, że nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy lub, że nie będziemy mogli w wystarczającym stopniu oferować Ci naszych usług. Ponadto, nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

5. Jakie Twoje dane będą przez nas gromadzone?

Chcemy tutaj zaznaczyć, że sam(-a) jesteś odpowiedzialny(-a) za poprawność i aktualność danych, które nam podajesz.

Oto dane osobowe kandydatów i pracowników, które mogą być przetwarzane, o ile są one ważne i niezbędne: dane NAM (nazwisko, adres, miejsca zamieszkania), adres e-mail, numer telefonu, obywatelstwo, data i miejsce urodzenia, płeć, curriculum vitae (cv), doświadczenie zawodowe, rozmiary odzieży dla potrzeb odzieży roboczej, numer konta bankowego, numer polisy i numer klienta u ubezpieczyciela zdrowotnego, dane dot. wykształcenia i szkoleń,  (kopie) świadectw, certyfikatów, referencji, (kopia) zdjęcia paszportowego, (kopia) dowodu osobistego, numeru osobowego w ewidencji ludności BSN [dosł. numer usług obywatelskich], (kopia) pozwolenia na pracę, (kopia) umowy o pracę, (kopia) pozwolenia na pobyt, (kopia) oświadczenia o stosunku pracy VAR, Twój wzrost, ewentualne uczulenia i/lub lęk wysokości, dane dot. Twojej dyspozycyjności i urlopu, oraz inne dane, które mogą być ważne w kontekście oceny Twojej przydatności jako kandydata lub pracownika; ponadto inne dane, które są związane z rejestracją personelu, wynagrodzenia i absencji w pracy, oraz dane, których sam(-a) nam jeszcze chcesz dostarczyć, jak również pozostałe dane, przetworzenie których zgodnie z prawem jest wymagane i konieczne.

Odnośnie zleceniodawców i relacji biznesowych będzie się przetwarzać następujące dane : (biznesowe) dane NAM (nazwa/nazwisko, adres, siedziba firmy/miejsca zamieszkania), adres e-mail,  dane w celu utrzymywania stosunków z firmą, dane funkcyjne i kontaktowe.

6. Strony trzecie

Twoje dane osobowe możemy przekazać (potencjalnym) zleceniodawcom i relacjom biznesowym, dostawcom (np. instancjom szkoleniowym, audytowym, rządowym, podwykonawcom oraz firmom i/lub osobom, do których się zwróciliśmy w celu wykonania pewnych zadań lub świadczenia pewnych usług. Będziemy to robić, kiedy będzie to konieczne  do wykonania celów wymienionych w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności. Oprócz tego możemy Twoje dane przekazać stronom trzecim, jeśli będziemy do tego uprawnieni lub zobowiązani na podstawie obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych, nakazu sądowego lub wyroku sądowego, oraz jeśli będzie służyło to prawnie uzasadnionemu interesowi, jak również kiedy otrzymamy na to zgodę od Ciebie. Dokonujemy z tymi stronami trzecimi uzgodnień  kontraktowych odnośnie przetworzenia i zabezpieczenia Twoich danych osobowych, ale jednocześnie ta strona trzecia kwalifikuje się również jako administrator odpowiedzialny za przetwarzanie tych danych zgodnie z rozporządzeniem RODO.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane również poza Holandię. Będzie to miało miejsce tylko wtedy, gdy dany kraj może zapewnić odpowiedni poziom ochrony, aby przetworzyć te dane osobowe, czy też przekazanie ich jest konieczne lub obowiązkowe, oraz jeżeli jedna z podstaw przetwarzania, które wymienione są w niniejszej umowie stwarza taką możliwość. W stosownych przypadkach zostaniesz bliżej o tym poinformowany(-a).

7. Szczególne dane osobowe

Twoje szczególne dane osobowe będziemy przetwarzać wyłącznie wtedy, gdy będzie to konieczne do wywiązania się z naszych zobowiązań prawnych i o ile wyraźnie udzieliłeś na to zgody lub, o ile jest to w inny sposób dozwolone przez prawo lub zgodne z prawem.

8. Jak długo będą przechowywane te dane?

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne do celów, do których dane te zostały przez nas zgromadzone i przez ten czas będziemy się stosować do obowiązujących w tym zakresie praw i przepisów. W regularnych odstępach czasu będziemy sprawdzać, czy przechowywanie Twoich danych osobowych nadal jest konieczne.

Niemniej jednak obowiązują następujące okresy przechowywania:

9. Zabezpieczenie danych osobowych i zachowanie tajemnicy zawodowej

Uważamy za sprawę ważną, aby Twoje dane osobowe były dobrze chronione. W związku z tym, podejmiemy odpowiednie środki ostrożności w celu ochrony Twoich danych osobowych przed stratą i utratą, lub przed jakąkolwiek formą niezgodnego z prawem przetwarzania i wymagamy od stron trzecich, które zajmują  się dla nas przetwarzaniem Twoich danych osobowych, żeby też tak samo postępowały, niezależnie od tego, czy to przetwarzanie danych ma miejsce w Holandii, czy gdzie indziej. Te środki zaradcze obejmują zarówno środki techniczne, jak i organizacyjne. Środki techniczne obejmują ochronę fizyczną lub zabezpieczenie hasłem. Środki organizacyjne dotyczą, na przykład, ograniczenia dostępu do wykwalifikowanego personelu z obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej. Podjęte środki zaradcze gwarantują odpowiedni poziom zabezpieczenia i ochrony w świetle zagrożeń przetwarzania i charakteru danych, które mają być chronione.

10. Twoje prawa

Masz prawo wglądu do Twoich, posiadanych przez nas danych, jak również możesz nas poprosić o wskazanie i podanie, które (kategorie) tych danych osobowych będziemy przetwarzać, dla jakich celów ma to służyć, z jakiego źródła pochodzą te dane i jakie terminy przechowywania są przez nas stosowane. Możesz nas również poprosić o poprawienie danych, których nam dostarczyłeś, o ich aktualizowanie, czy całkowite usunięcie. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych odbywa się za Twoją zgodą, masz prawo wycofać tę zgodę w każdym dowolnym momencie i wtedy przetwarzanie Twoich danych osobowych zostanie przerwane. Wycofanie Twojej zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które już się odbyło. Oprócz tego,  masz prawo do zażądania przekazania (eksportu) Twoich danych osobowych, które przechowujemy, oraz złożenia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu Twoich danych osobowych, jak również prawo do zażądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeżeli chcesz skorzystać z jednego z powyższych praw, wyślij e-maila na privacy@duijndamworks.nl lub wyślij list do Duijndam Works, Honderdland 241, 2676 LV Maasdijk. Odpowiedzi udzielimy Ci w przeciągu 1 miesiąca od daty otrzymania Twojego listu. W liście tym należy odnotować na jakiej podstawie składasz ten wniosek i dostarczyć w nim wystarczająco danych, abyśmy na tej podstawie mogli ustalić i skontrolować Twoją tożsamość.

W niektórych przypadkach Twoje wnioski mogą być przez nas odrzucone. Zostaniesz o tym powiadomiony(-a) z podaniem uzasadnienia prawnego na podstawie którego doszło do odrzucenia Twojego wniosku. Powodem może tutaj być, między innymi, ciążący na nas obowiązek prawny lub nadmierny lub nieuzasadniony charakter jednego lub kilku z Twoich wniosków.

11. Pytania, uwagi i skargi

Jeżeli masz pytania, uwagi czy skargi związane z niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności, czy też pytania związane ze sposobem w jaki się obchodzimy z Twoimi danymi osobowymi, wtedy możesz nas o tym powiadomić wysyłając e-maila na: privacy@duijndamworks.nl. Możesz również wysłać list do Duijndam Works, Honderdland 241, 2676 LV Maasdijk. Postaramy się wtedy udzielić Ci odpowiedzi na twoje pytania, uwagi lub skargi w przeciągu 1 miesiąca od daty otrzymania Twojego listu.

Jeżeli nie zgadzasz się na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych, to możesz również złożyć skargę w Urzędzie ds. Danych Osobowych (Autoriteit Persoonsgegevens).

Jeśli istnieje (podejrzenie) naruszenia danych, prosimy o natychmiastowe zgłoszenie tego, korzystając z danych kontaktowych podanych powyżej.

12. Zmiany w oświadczeniu o ochronie prywatności i inne

Oświadczenie o ochronie prywatności możemy zmienić poprzez umieszczenie zaktualizowanej wersji na stronie internetowej. W związku z tym, radzimy Ci  regularnie oglądać na stronie internetowej oświadczenie o ochronie prywatności, aby być na bieżąco z aktualną polityką prowadzoną odnośnie Twoich danych osobowych. Żadne z ustaleń oświadczenia o ochronie prywatności nie ma na celu nałożenia jakiegokolwiek zobowiązania czy zawarcia umowy między nami a osobą, której te dane dotyczą. Do ustaleń niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności i wszelkich wynikających z niego sporów, ma zastosowanie prawo holenderskie

Wateringen, 30 Listopada 2021

Scroll to Top